character quotes 
         Astropelekia   Ηλεκτρονικό Περιοδικό του Γυμνασίου Κοίμησης home | e-mail
nav_pupils
 
νέο
ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ Ανακοίνωση Ανακοινώσεις  
    
 

Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός
Γυμνασίου Κοίμησης

Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός Γυμνασίου Κοίμησης

Το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που προετοιμάζει τους/τις μαθητές/-τριες με τη μάθηση και την αγωγή για την ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία. Για να εκπληρώσει με επιτυχία το σχολείο αυτή την αποστολή, είναι απαραίτητη η εύρυθμη λειτουργία του, η οποία διασφαλίζεται με εφαρμογή κανόνων που ρυθμίζουν διάφορα θέματα. Γι' αυτό, μετά από διάλογο και συνεργασία με τη μαθητική κοινότητα προχωρήσαμε στη διαμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης της σχολικής ζωής καθορίζοντας τα όρια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μαθητών/-τριών και γονέων.

 
 
Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός
   
Α. ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Β. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ε. ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΣΤ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Ζ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
Η. ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Θ. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΑ. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΙΒ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός

Α. ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

 • Όλοι οι μαθητές/-τριες την 1η ώρα πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση στο προαύλιο του σχολείου, καθώς αυτή αποτελεί ευκαιρία ενημέρωσης και επαφής όλης της σχολικής κοινότητας.

 • Μαθητές αλλόθρησκοι / ετερόδοξοι είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην πρωινή προσευχή, επειδή μετά την προσευχή γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις από τον Διευθυντή. Αυτοί οι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην προσευχή, όμως υποχρεούνται να δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό και να μην ενοχλούν.

 • Η εμφάνιση των μαθητών/-τριών πρέπει να ταιριάζει με την ιδιότητα του μαθητή και να χαρακτηρίζεται από απλότητα, καθαριότητα και ευπρέπεια. Το σχολείο σε καμιά περίπτωση δεν προτίθεται να επιβάλει στους μαθητές πρότυπα αμφίεσης. Η εμφάνιση όλων υπαγορεύεται από τη συνείδηση του σεβασμού του χώρου στον οποίο οι μαθητές βρίσκονται, τα αισθήματα εκτίμησης του εαυτού αλλά και αλληλοεκτίμησης και σεβασμού των άλλων. Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές/-τριες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οφείλουν να φορούν αθλητική περιβολή.

Β. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

 • Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

 • Απουσία μαθητή/-τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα τη μέρα της πραγματοποίησής τους.

 • Απουσία μαθητή/-τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα τη μέρα της πραγματοποίησής τους.

 • Απουσία μαθητή/-τριας από περίπατο θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα τη μέρα της πραγματοποίησής του. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/-τριες αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β' 681), καταχωρίζονται απουσίες.

 • Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που -ενδεχομένως- κρίνονται απαραίτητες.

 • Αν οι απουσίες πραγματοποιούνται σε μέρα και ώρα που το τμήμα γράφει διαγώνισμα, ο/η μαθητής/-τρια που απουσιάζει δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να γράψει διαγώνισμα, σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα καθηγητή.

 • Η παραμονή των μαθητών/-τριών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες λειτουργίας του και η χωρίς άδεια έξοδος των μαθητών από τους σχολικούς χώρους ελέγχεται πειθαρχικά.

 • Οι απουσίες των μαθητών/-τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 • Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/-τριών και του Διευθυντή του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/-τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/-τριών, κατά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

 • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/-τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

 • Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/-τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/-τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/-ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

 • Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/ 2008 (Α' 199), «Για τους μαθητές/-τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής, όταν:
   α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα
   β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης».

 • Περιπτώσεις στις οποίες απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης: Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες λόγω αιμοδοσίας, νοσηλείας σε νοσοκομεία, έκτακτων γεγονότων κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/-τριας απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Την ευθύνη για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/-τριών έχουν αποκλειστικά οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/-τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/-τριας. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης.

 • Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/-τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση) ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (sms) ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως -ενδεικτικά- η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.

 • Σε περίπτωση που μαθητής/-τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες μέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/-τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, sms ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον Διευθυντή του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες μέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.

Ε. ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΣ

 • Κάθε πρωί και μετά την πρωινή συγκέντρωση παίρνει το απουσιολόγιο και το Βιβλίο Ύλης του τμήματός του από συγκεκριμένο χώρο του Γραφείου στην αίθουσα διδασκαλίας.

 • Κατά την έναρξη καθεμιάς διδακτικής ώρας κάνει καταμέτρηση των μαθητών και σημειώνει τις απουσίες στο απουσιολόγιο και στη συνέχεια το παραδίδει στον καθηγητή για να το υπογράψει.

 • Όταν σε κάποιον μαθητή έχει επιβληθεί ωριαία ή ημερήσια αποβολή, το σημειώνει στη στήλη των παρατηρήσεων. Το ίδιο κάνει, και όταν κάποιος λείπει έχοντας πάρει άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου.

 • Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος παραδίδει το δελτίο απουσιών στο Γραφείο.

 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του απουσιολογίου σε άριστη κατάσταση και υπόλογος σε περίπτωση απώλειάς του. Σε περίπτωση παραποίησης του απουσιολογίου (σβήσιμο απουσιών, προσθήκες, σκίσιμο σελίδων) αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα για αυτόν που θα την επιχειρήσει.

ΣΤ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 • Μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών εκτός από νερό.

 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος είσοδος ή έξοδος των μαθητών επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους και πάντα με άδεια του διδάσκοντος.

 • Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων, να σέβονται τους θεσμούς, να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών του σχολείου. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας.

 • Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους και να αποδέχονται τη διαφορετικότητά τους, χωρίς διάθεση αποκλεισμού.

 • Στα διαλείμματα εξέρχονται αμέσως όλοι. Ανοίγονται τα παράθυρα και οι αίθουσες κλειδώνονται με φροντίδα του διδάσκοντος.

 • Οι μαθητές συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και αξιοπρέπεια. Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητών/-τριών μας. Βωμολοχίες, καυγάδες, κακοπροαίρετα πειράγματα, χειροδικία, άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα.

 • Η ποιότητα του σχολικού χώρου (καθαρές αίθουσες, εργαστήρια, χώροι υγιεινής, αυλή) είναι και ευθύνη των μαθητών. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν την ξένη περιουσία (ατομική ή σχολική) και το περιβάλλον. Να ενδιαφέρονται για την καθαριότητα των αιθουσών και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου.

 • Για τη διατήρηση της ποιότητας του σχολικού χώρου ευθύνη έχουν και οι μαθητικές κοινότητες, οι οποίες πρέπει να ορίζουν εφημερίες για συγκεκριμένο χώρο και χρόνο στα μέλη τους.

 • Φθορές και κακή χρήση της σχολικής περιουσίας αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου και εθίζουν τον/την μαθητή/-τρια στην απαξίωση της δημόσιας περιουσίας. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για τις φθορές που θα προκαλέσει και ελέγχεται πειθαρχικά. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών έχουν ο ίδιος και οι γονείς του.

 • Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο. Η κακή χρήση, η καταστροφή του και η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί έχουν ως αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου. Το βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα των συγγραφέων, ανήκει στην πολιτεία, η οποία δαπάνησε από το υστέρημα του λαού, και παρέχεται στους μαθητές για χρήση. Επομένως, δεν επιτρέπεται να το απαξιώνουν.

 • Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των σχολικών χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητών που πρέπει σ' αυτές τις περιπτώσεις ν' αναφέρονται σχετικά στο Γραφείο της Δ/νσης ή των Καθηγητών..

 • Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα για νέες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς, όπως φωτογράφιση προσωπικών στιγμών τρίτων και «ανέβασμα» των φωτογραφιών στο διαδίκτυο χωρίς την άδειά τους, γεγονός που μπορεί να εκληφθεί ως παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων ή προσβολή της προσωπικότητάς τους μέσω του διαδικτύου. Τέτοιες πρακτικές, πέρα από την ποινική διάσταση που έχουν, αποτελούν παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και γι' αυτό αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα.

 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο κινητά τηλέφωνα. Η χρήση τους στον χώρο του σχολείου δεν συμβάλλει στη δημιουργία ήρεμου παιδαγωγικού κλίματος, αποσπά την προσοχή των μαθητών/-τριών κατά τη διάρκεια του μαθήματος, περιορίζει την επικοινωνία με τους συμμαθητές στο διάλειμμα. Όποιος έχει ανάγκη να επικοινωνήσει με τους γονείς του μπορεί να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του σχολείου. Επομένως, αν γίνει αντιληπτός/-ή μαθητής/-τρια με κινητό, αυτό θα του/της αφαιρείται, θα παραδίδεται στη Διεύθυνση του σχολείου για φύλαξη και θα επιστρέφεται, αν το ζητά αυτοπροσώπως ο κηδεμόνας του μαθητή. Αν χτυπήσει το κινητό σε ώρα μαθήματος επιβάλλονται μέτρα παιδαγωγικού χαρακτήρα.

 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα των μαθητών στους χώρους του σχολείου. Πρόκειται για επιβλαβή, άχρηστη και επικίνδυνη συνήθεια. Η απαγόρευση ισχύει για όλους: μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς-κηδεμόνες και επισκέπτες του σχολείου. Επιπλέον, το κάπνισμα απαγορεύεται σε οποιαδήποτε ημερήσια ή πολυήμερη εκδρομή και σε κάθε δραστηριότητα της σχολικής ζωής (π.χ. συμμετοχή μαθητών σε μαθητικά συνέδρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς κ.ά.) που μπορεί να γίνει εκτός των ορίων του σχολικού χώρου.

 • Απαγορεύεται η κατοχή ή χρήση αλκοόλ μέσα στους σχολικούς χώρους.

 • ΓΕΝΙΚΑ: Την ώρα του μαθήματος οι μαθητές/-τριες για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθύνονται στον/στη διδάσκοντα/-ουσα, ενώ στο διάλειμμα στον/στην καθηγητή/-τρια που έχει εφημερία. Στο γραφείο της Διεύθυνσης μπαίνουν μαθητές/-τριες μόνο κατόπιν άδειας από καθηγητή ή για εργασία που έχουν εντολή να κάνουν.

Ζ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

  Πρωταρχική επιδίωξη του σχολείου είναι η σφυρηλάτηση ακέραιου και ισχυρού χαρακτήρα, η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και αυτοπειθαρχίας των μαθητών/-τριών του καθώς και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων της εξέλιξής τους σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

  Η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με θετικά μέτρα, όπως η καλλιέργεια αξιών και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεμελιώνουν τις αξίες αυτές. Παράλληλα, το σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η συμμόρφωση προς τους οποίους είναι απαραίτητη για όλους όσοι κινούνται μέσα σ' αυτό.

  Τα παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που εφαρμόζονται από το σχολείο έχουν ως μοναδικό στόχο να συνετίσουν τους μαθητές που υπέπεσαν σε σφάλματα, ώστε αυτά να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Τα νέα «παιδαγωγικά μέτρα» (αντίστοιχα των παλαιότερων «πειθαρχικών ποινών») για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου είναι τα εξής:.

      1) προφορική παρατήρηση
      2) επίπληξη
      3) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας
      4) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών
      5) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

  Για τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν τα εξής: α) Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον/τη μαθητή/-τρια ότι η συμπεριφορά του/της παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από το πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής ζωής και δεν καταχωρίζεται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. β) Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. Οι μαθητές/-τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις μέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα:

 • Εάν μαθητής/-τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος και δε συμμορφώνεται με τις συστάσεις του καθηγητή, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου λαμβάνοντας ωριαία απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, επιλαμβάνεται του θέματος το Συμβούλιο του Τμήματος, ώστε να εξετάσει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

 • Με ωριαία απουσία πλήττονται και οι μαθητές/-τριες που τρώνε ή πίνουν ροφήματα και αναψυκτικά σε ώρα μαθήματος, και δεν πείθονται να διακόψουν τη δραστηριότητα κατά τις υποδείξεις του διδάσκοντος. Τα κάθε είδους φαγητά, αναψυκτικά και ροφήματα, εφ όσον δεν καταναλωθούν στο διάλειμμα, οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τα φυλάσσουν για να τα καταναλώσουν στο επόμενο διάλειμμα.

Η. ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

  Η συμπεριφορά των μαθητών/-τριών που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους:

     α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/-τριας, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής.

     β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/-τριας, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής.

     γ) «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/-τριας, όταν αυτός/-ή αποκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

     δ) Όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να επανορθωθεί εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος, ο/η μαθητής/-τρια υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, ώστε σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον να δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του/της.

  Οι χαρακτηρισμοί της διαγωγής έχουν καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα και δεν αναγράφονται στους τίτλους σπουδών και στα πιστοποιητικά που εκδίδει το σχολείο.

Θ. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

  Στους μαθητές που διακρίνονται για τη διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις. Εκτός από τα «αριστεία» και τα «βραβεία» προόδου, θεσπίζονται «έπαινοι προσωπικής βελτίωσης» για μαθητές που σημείωσαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σημαντική βελτίωση της επίδοσής τους, και «ειδικοί έπαινοι» για μαθητές που επιτέλεσαν διακεκριμένες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

  Στα πλαίσια του αυτοσεβασμού και του σεβασμού της άποψης του άλλου το σχολείο ενισχύει την ελεύθερη έκφραση απόψεων. Γι' αυτό οι εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους στη Διεύθυνση και στο Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου.

  Οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των μαθητών, στη συνεργασία και τον σεβασμό της προσωπικότητας του άλλου. Σ' αυτές το σχολείο μπορεί να συνεργάζεται με διάφορους κοινωνικούς φορείς. Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι προγραμματισμένοι περίπατοι πεζή ή με λεωφορεία, οι ημερήσιες εκδρομές, οι διδακτικές επισκέψεις, οι πολυήμερες εκδρομές με εκπαιδευτικά προγράμματα, οι χοροί κ.ά. Σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων θεωρείται πολύτιμη.

ΙΑ. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 • Έχουν αρμοδιότητα:

 • Να εκπροσωπούν τους μαθητές στη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς (τις Μαθητικές Κοινότητες άλλων σχολείων, τον Σύλλογο των καθηγητών και τη Διεύθυνση, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.ά.).

 • Να προωθούν τις αποφάσεις των μαθητών στα θέματα που τους απασχολούν.

 • Να καλούν Γενική Συνέλευση των μαθητών για προβλήματα του σχολείου (π.χ. ελλείψεις στις υποδομές ή συμπεριφορά μαθητή/μαθήτριας). Ο Πρόεδρος της Μαθητικής Κοινότητας μεταφέρει στον Σύλλογο Διδασκόντων την άποψη της Γενικής Συνέλευσης.

 • Να παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων με δικαίωμα λόγου, όταν συζητούνται θέματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά μαθητών ή με σχολικές δραστηριότητες.

 • Να προωθούν την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (πολιτιστικών - ψυχαγωγικών, αθλητικών κ.ά.) και τη συγκρότηση ομάδων ανάλογων με τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

 • Να παρεμβαίνουν, όταν παρατηρούνται ακρότητες στην αμφίεση των μαθητών, συστήνοντας -με πνεύμα διαλόγου- ό, τι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές.

 • Να μεριμνούν για την καθαριότητα και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των μέσων διδασκαλίας και να περιφρουρούν το δικαίωμα των μαθητών να ζουν τη σχολική ζωή τους σε χώρους που θα εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις για μάθηση. Πρέπει να ελέγχουν, ώστε να αποφεύγεται η αναγραφή στους τοίχους, τα θρανία και τις καρέκλες συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων κ.λπ.

ΙΒ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

  Ο Διευθυντής του σχολείου έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης του έργου μέσα στη σχολική κοινότητα, καθώς και την ευθύνη για την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού, πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά του Διευθυντή του σχολείου περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.

  Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται επίσης από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία.

  Η σχολική μονάδα, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, έχει την οργάνωση μίας ευνομούμενης ομάδας, που λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και αποτελεί για τους/τις μαθητές/-τριες παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.

  Το παρόν πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής αποτελεί βασική προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του σχολείου κι εκφράζει τη φυσιογνωμία του. Καταρτίστηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες και έλαβε γνώση του περιεχομένου του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, με σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
  ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΒΟΥΛΙΟΥ

 
     
  Γυμνάσιο Κοίμησης